Bel voor een gratis adviesgesprek: 085 - 040 2530

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR VERHUIZINGEN (AVVV 2010)

INHOUDSOPGAVE
ARTIKEL 1 – Definities ……………………………………………………………………………
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid ………………………………………………………………….
ARTIKEL 3 – De offerte …………………………………………………………………………..
ARTIKEL 4 – Verzekering inboedel …………………………………………………………..
ARTIKEL 5 – Verhuisprijs ………………………………………………………………………..
ARTIKEL 6 – De overeenkomst ………………………………………………………………..
ARTIKEL 7 – Informatieplicht van de klant ………………………………………………..
ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de Regioverhuizers……………………………………
ARTIKEL 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen ………………………………………………….
ARTIKEL 10 – Douaneformaliteiten ……………………………………………………………
ARTIKEL 11 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen …………………….
ARTIKEL 12 – Annuleren en Opzeggen ……………………………………………………….
ARTIKEL 13 – De betaling …………………………………………………………………………
ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid van de Regioverhuizers ………………………………
ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de klant ………………………………………………
ARTIKEL 16 – Schademelding ……………………………………………………………………
ARTIKEL 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid …………………………………
ARTIKEL 18 – Klachten …………………………………………………………………………….

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder
− Klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn
van de verhuisovereenkomst;
− Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de
Regioverhuizers zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te
vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of woning, hetzij uitsluitend ten
dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij uitsluitend over
de weg;
− Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte
bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte
bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt;
− Inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen;
niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier.
− consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een natuurlijke
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
− Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd,
met of zonder winstoogmerk.
− Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering
van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96BW.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
1. De AVVV 2010 zijn van toepassing op consumentenverhuizingen:
− binnen een gebouw;
− of waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg, inclusief vervoer
van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van het
wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de
Kanaaltunnel);
− of een combinatie daarvan.
Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben.
2. Op verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen
andere algemene voorwaarden worden overeengekomen.
3. De AVVV 2010 zijn niet van toepassing op:
− consumentenverhuizingen overzee;
− consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die tegen de wil van
de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen);
− de verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt
om voor eigen rekening en risico een verhuizing uit te voeren.
4. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van
de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene
Voorwaarden bij de partij waar het inboedel is ondergebracht.

ARTIKEL 3 – De offerte
1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
2. In de offerte worden in ieder geval vermeld:
− de door de regioverhuizers te verrichten werkzaamheden;
− de prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW);
− het moment en de wijze van betaling;
− dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is verzekerd tot een
bedrag van € 100.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden;
− dat in geval van bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen
Nederland de inboedel de eerste 5 dagen tegen dezelfde condities is
verzekerd als tijdens de verhuizing;
− en voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing
alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur
van de verhuizing.
− dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden voor
Verhuizingen 2010 (AVVV 2010) van toepassing zijn. Een exemplaar van
deze algemene voorwaarden (AVVV 2010) wordt met de offerte
meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de verhuisovereenkomst
aan de klant verstrekt.
3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende dertig dagen na offertedatum.

ARTIKEL 4 – Verzekering inboedel
1. De Regioverhuizers heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing
binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste € 100.000 tegen
alle verliezen van en materiële schade aan de inboedel zoals nader omschreven
in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden voor Particuliere Verhuisgoederen
De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde
wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe
zaken van dezelfde soort, conditie en kwaliteit aan te schaffen.
Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximaal vergoeding verleend van € 500,-
Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een
maximale vergoeding verleend van € 15.000 per gebeurtenis. Beide maximale
vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som.
De klant kan de Regioverhuizers verzoeken om voor rekening van de klant
een aanvullende verzekering af te sluiten voor bestemmingen buiten
Nederland, opslag c.q. bewaarneming voor een periode langer dan 5 dagen of
voor een hogere dekking dan de hiervoor genoemde € 100.000.
2. Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland is de
inboedel de eerste 5 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen
partijen geen andere afspraken worden gemaakt blijft de inboedel (tegen
vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De klant heeft bij
het verlengen van de opslagtermijn de keuze de inboedel (tegen vergoeding)
verzekerd te houden op basis van artikel 4 lid 1 van de AVVV 2010 of voor een
ander nader overeen te komen bedrag.
3. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat:
− Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de
verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of,
naar keuze van de verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis
vastgestelde herstelkosten, die naar het oordeel van de experts voor herstel
vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de
gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven
waardevermindering zoals deze door de experts is vastgesteld.
− Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het
bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling van de
waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze
waarden rekening gehouden worden.
− Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen,
aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen
en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is
dan 40% van de nieuwwaarde; voorwerpen met een antiquarische of
zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed. De
schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die
aan de verhuurder verschuldigd is.
− Indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn
getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het
taxatierapport gedurende een jaar.
− Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane
dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en
de Regioverhuizers c.q. de schade-expert of de verzekeraar
overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de
schade voldoende is gedocumenteerd.

ARTIKEL 5 – Verhuisprijs
1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd:
− een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing
volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de
overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid
van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in
het derde lid;
− een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per
volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen
werkzaamheden, alsmede de prijsvormingsmethode zeer nauwkeurig
worden omschreven.
Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met
niet meer dan vijfentwintig procent worden overschreden.
Mits er extra werkzaamheden worden vericht.
2. De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden
van de Regioverhuizers, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn
overeengekomen:
− het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
− het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit
elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
− handelingen zoals het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen of
ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden,
sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is
bevestigd, het de- en monteren van een waterbed. De Regioverhuizers
mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke
vakkennis voor is vereist;
− de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 4
3. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen zijn in de
verhuisprijs niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te
betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en
douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te
voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Regioverhuizers volgens
deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk.
Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient
de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze
voorwaarden verstaan de op later verzoek van de klant door de Regioverhuizers
te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de
verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan
bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden
ten aanzien waarvan de Regioverhuizersen de klant later overeenkomen, dat
deze werkzaamheden niet door de Regioverhuizers zullen worden verricht.
5. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen heeft de Regioverhuizers
recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6 – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand:
− zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de
Regioverhuizers te accepteren;
− indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door
beide partijen is ondertekend;
− zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Regioverhuizers ter
verhuizing ter beschikking stelt.

ARTIKEL 7 – Informatieplicht van de klant
1. De klant stelt de Regioverhuizers ten aanzien van de verhuisgoederen tijdig in
kennis van:
− alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging
van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
− alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de
gebruikers speciale vóór de aanvang van het vervoer te treffen
beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
− alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften
van binnen- en/of buitenlandse instanties, zoals voorwerpen van bijzondere
waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens;
2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant de Regioverhuizers tijdig in kennis van:
− bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een
huiskamer op de eerste verdieping).
− andere zaken en omstandigheden die voor de Regioverhuizers van belang
zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken
stoep voor het huis op dag van verhuizing).
Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat de Regioverhuizers deze gegevens kent.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de Regioverhuizers
1. De Regioverhuizers is verplicht:
− de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de
daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem
ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten
vervoer ter beschikking zijn gesteld;
− een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;
2. De verplichtingen van de Regioverhuizers die voortvloeien uit de
verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de
overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

ARTIKEL 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen
1. Als de klant aan de Regioverhuizers gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld
in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de
Regioverhuizers inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de
Regioverhuizers de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
2. De Regioverhuizers heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen,
waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te
verhuizen.
3. De Regioverhuizers heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover
hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en
plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten)
vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval
aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en
schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

ARTIKEL 10 – Douaneformaliteiten
Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten
gelden de volgende bepalingen:
− de Regioverhuizers dient de klant naar vermogen te informeren over de
bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de
verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
de klant dient aan de Regioverhuizers de benodigde documenten ter
beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten
vereiste inlichtingen te verschaffen.

ARTIKEL 11 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen
1. De klant mag de Regioverhuizers verzoeken de uitvoering van de
verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de
Regioverhuizers uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Regioverhuizers
niet verstoren. De klant moet de Regioverhuizers bovendien
schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk
voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de
wijziging de Regioverhuizers voordeel oplevert, brengt hij de in
redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als de Regioverhuizers door omstandigheden de verhuisovereenkomst niet
overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren
moet hij:
− nieuwe instructies vragen aan de klant, of
− als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht
zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

ARTIKEL 12 – Annuleren en Opzeggen
1. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de Regioverhuizers
daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen
voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten
hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot
veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de
schadevergoeding ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de
verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten
hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
2. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de
Regioverhuizers de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen
verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging met in
achtneming van lid 4 van dit artikel aan de Regioverhuizers worden
meegedeeld.
3. Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de verhuizer zich
bij één der partijen omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten
van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar wel
bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd de
verhuisovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze
wederpartij bevoegd de overeenkomst op te zeggen.
4. De opzegging geschiedt door een schriftelijke of elektronische kennisgeving en
de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan.
5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van
de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te
vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2 van
deze voorwaarden. De schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de
overeengekomen verhuisprijs.

ARTIKEL 13 – De betaling
1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat de
Regioverhuizers de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert,
tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij
de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door de
Regioverhuizers. Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigde
bedrag op een door de Regioverhuizers aangegeven bank- of girorekening op het moment
van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van
elektronisch betalen.
2. Indien de Regioverhuizers bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant
zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de
(voltooiing van) de verhuizing op te schorten. De Regioverhuizers is in dat
geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen
over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde
toestemming van de rechter.
3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat
betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen
betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen
na de ontvangst van de factuur te geschieden.
4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Regioverhuizers
zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft
de klant de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de
betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Regioverhuizers gerechtigd
de wettelijke 10% rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de
betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten.
5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen
onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de Regioverhuizers met
de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de
verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de
eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de
opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de
verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.
6. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet
toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.

ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid van de Regioverhuizers
1. Bij het niet nakomen van de op grond van artikel 9 op hem rustende
verplichtingen is de Regioverhuizers aansprakelijk voor de daardoor
ontstane schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een
omstandigheid die een zorgvuldig Regioverhuizers niet heeft kunnen
vermijden en voor zover zulk een Regioverhuizers de gevolgen daarvan niet
heeft kunnen verhinderen (zoals te laat komen van eigen en andere partijen.)
Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade aan of
verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen
bepaald is in artikel 4 lid 3. In geval van vertragingsschade is de Regioverhuizers
niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de
omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.
2. De Regioverhuizers kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met
een beroep op:
− de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
− de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit
door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet
begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat
voor de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt;
− de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van
hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;
− enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de
klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade.
3. De Regioverhuizers die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is
voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het
gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende
omstandigheden:
− het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten
van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig
middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
− het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen,
diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te
helpen bij de verhuizing;
− de keuze door de klant – hoewel de Regioverhuizers hem een andere
mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of
uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de
overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
− de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de
Regioverhuizers, indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte
zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere
maatregelen zou hebben getroffen;
− de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met
deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan
geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen
of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen, het
afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige
papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels,
documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin
van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en
waarde, aan de Regioverhuizers heeft overhandigd;
− het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en
mechanische apparatuur.
4. Wanneer de Regioverhuizers bewijst dat het niet nakomen van de op hem op
grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van
een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt
vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de
bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
5. De Regioverhuizers is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van
voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien
hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
6. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze
niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op
verhuisgoederen beslag is gelegd, is de Regioverhuizers gerechtigd deze
verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in
een daarvoor geschikte bergplaats.
7. De Regioverhuizers is onverminderd de werking van dit artikel niet
aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van
zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de klant
1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de Regioverhuizers
lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 8,
10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te
vergoeden aan de Regioverhuizers indien door toedoen of nalaten van de
klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden
uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de
verhuisprijs. Bij annulering is artikel 13 van kracht.
3. De klant zal de Regioverhuizers op diens eerste verzoek vrijwaren in geval
de Regioverhuizers door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken
ter zake van schade dan wel financieel nadeel − strafrechtelijke boetes daar
onder begrepen − op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de
verhuisovereenkomst door de Regioverhuizers, diens ondergeschikten en
hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van
de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich
in de inboedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen,
pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

ARTIKEL 16 – Schademelding
Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd,
dient de klant deze bij de verhuizing aan de Regioverhuizerste melden. Indien bij
aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de
verhuisgoederen te constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment
van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling
beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij de Regioverhuizers
schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de
Regioverhuizers niet binnen 5 dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde
melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare
schade te hebben uitgevoerd.

ARTIKEL 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
1. Indien een beroep op de in artikel 4 van deze voorwaarden bedoelde
verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de Regioverhuizers
verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op
rustende verplichtingen (artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW
(€ 23.000,= per inboedel) .
2. Indien de Regioverhuizers in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt
meer dan één inboedel te verhuizen, dan geldt zijn in het eerste lid bedoelde
aansprakelijkheid per inboedel.
3. De Regioverhuizers kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn
aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen handeling of
nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en
met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
4. Schade aan de inboedel die geringer is dan of gelijk is aan € 300 is voor
rekening van de klant, voor schade aan de inboedel groter dan € 300 kan de
Regioverhuizers voor het overige schadebedrag aansprakelijk worden
gesteld, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
5. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband
houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de
verhuisgoederen.

ARTIKEL 18 – Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de Regioverhuizers tijdig nadat de klant de
gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de
klant zijn rechten terzake verliest.

Onze referenties